Hållbar företagsutveckling

Meconets affärsstrategi har utarbetats utifrån perspektivet hållbar företagsutveckling. Utifrån det har även alla operativa aktiviteter utförts med ansvar i åtanke. Vårt familjeföretag har över hundra år av traditioner och värderingar – kompetens, ansvarsfullhet, ständiga förbättringar – styr vår dagliga verksamhet.

Vi investerar ständigt i modern teknik och arbetar för att reducera vårt koldioxidavtryck. De möjligheter som E-mobilitet och greentech-verksamhet erbjuder spelar också en viktig roll i vår tillväxtstrategi.

Vi delar upp ansvarsfullhet i tre områden: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Certifikat och standarder

Vår verksamhet styrs av det certifierade kvalitetssystemet ISO9001:2015 och miljösystemet ISO14001:2015. Vi använder kvalitetssäkringsmetoder som fordonsbranschen kräver, som exempelvis statistiska kvalitetskontrollverktyg och PPAP-metoden (Production Part Approval Process).

Vi har beviljats kvalitetsstyrningsstandarden IATF 16949 som utvecklats av världens ledande biltillverkare och som kompletterar ISO 9001-standarden. Standarden tillämpas globalt i bilbranschens leveranskedjor, bland annat vid design och tillverkning av bilar, bildelar, komponenter och system.

Vi har också tilldelats EcoVadis silvercertifikat. EcoVadis är världens största organisation av hållbarhetsklassificering till företag, med över 100 000 klassificerade företag. https://ecovadis.com/

Blogg

Ett familjeföretag som heter Meconet

Företagets historia sträcker sig 125 år bakåt i tiden. I dag är vi ett starkt internationellt företag där olika verksamheter kompletterar varandra.

Läsa mer

Blogg

LEAN med sunt förnuft – Meconets arbetssätt

Syftet med LEAN-filosofin är att utveckla organisationens och personalens problemlösningsfärdigheter och att göra saker på ett bättre och mer rationellt sätt. LEAN är ingen stereotyp filosofi för alla företag; utan det måste göras anpassningar och skräddarsydda lösningar för varje specifika företag.

Läsa mer

Blogg

LEAN blir verklighet i Tallinn

Vi har omsatt LEAN-tänkandet till praktiken på Meconets fabrik i Tallinn. Genom att arbeta enligt de grundläggande principerna inom LEAN har vi gjort betydande framsteg i fabrikens vardag.

Läsa mer

Vi stöder ”FN:s initiativ Global Compact” och vi är fast beslutna att följa dess tio grundläggande principer:

Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för deras inflytande.

Princip 2: Företag ska försäkra att de inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Princip 3: Företag måste upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4: Företag måste eliminera alla former av tvångsarbete.

Princip 5: Företag måste stödja avskaffande av barnarbete.

Princip 6: Företag måste stödja avskaffande av diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Princip 7: Företag måste stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Princip 8: Företag måste ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

Princip 9: Företag måste uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Princip 10: Företag måste motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

 

 

 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Vi uppmärksammar miljöaspekter vid konstruktion, tillverkning och försäljning av produkter. Genom effektiv användning av råvaror, energi och förpackningar minskar vi onödig användning av naturresurser. Vi optimerar materialutnyttjandet genom att sortera och återvinna det avfall som uppstår från vår verksamhet. Dessutom letar vi ständigt efter nya, mer miljövänliga metoder. 

Meconet har förbundit sig att ej använda konfliktmineraler i sin verksamhet. För att säkerställa att våra produkter inte innehåller mineraler från till exempel gruvor i konfliktområden och vi uppmuntrar våra leverantörer att använda konfliktfria leverantörer.

Vi har påbörjat en kartläggning av koldioxidavtryck där 2021 togs som utgångsvärde. Koldioxidutsläppen är indelade i tre olika kategorier:  1, 2 och 3, varav kategori 1 och 2 är direkta och indirekta utsläpp från vår egen verksamhet. kategori 3 består av andra utsläpp från verksamheten, från underleverantör till kund. Vårt mål är att halvera koldioxidavtrycket från vår egen verksamhet 2025 och uppnå koldioxidneutralitet senast 2030.

Blogg

Meconet mot koldioxidneutralitet

Ansvarsskyldighet spelar en central roll i Meconets samtid och den kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Det är glädjande att efterfrågan på ansvarsskyldighet och etisk verksamhet i branschen har ökat markant under de senaste tre åren.

Läsa mer

Blogg

Dra nytta av vårt designstöd och minska ert företags koldioxidavtryck

Det hör till varje företags vardag att minska sina koldioxidavtryck. Samtliga företag strävar efter att minska koldioxidutsläppen från alla möjliga verksamhetsområden.

Läsa mer

Blogg

Dra nytta av vår sakkunskap inom hållbar utveckling i din produktdesign

Vår affärsstrategi bygger på hållbar utveckling. När det gäller vår verksamhet så är målsättningen att halvera koldioxidavtrycket till 2025 och uppnå koldioxidneutralitet senast till 2030. 

Läsa mer

Blogg

Minska ert företags koldioxidavtryck med lågkolhaltigt stål

Jorden värms upp i en farlig takt. Vi måste försöka minska koldioxidutsläppen avsevärt och så snabbt som möjligt. Det är dags att göra något helt enkelt. Tillsammans med sina partners och leverantörer erbjuder Meconet nu sina kunder möjligheten att påverka sina egna koldioxidutsläpp med hjälp av lågkolhaltigt stål.

Läsa mer

 

 

 

SOCIAL HÅLLBARHET

Personalen är Meconets viktigaste tillgång. Vi investerar i vår personal och deras välbefinnande på ett heltäckande sätt. För oss omfattar social hållbarhet även den kulturella aspekten.

I linje med vår strategi mäter vi regelbundet vår personals tillfredsställelse och agerar på deras svar och synpunkter. Vi utbildar vår personal så att den är förtrogen med att arbeta i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Alla har tillgång till ett brett utbud av arbets- och fritidsförmåner. Samutveckling är också viktigt. Vi erbjuder alla möjligheten att delta i utvecklingen av Meconets vardag och framtid.

Blogg

Människorna gör Meconet ansvarsskyldigt

En heltäckande personalvård är av största vikt ur ett ansvarsskyldighetsperspektiv. För oss är detta inte tomt prat, utan återspeglas i konkreta handlingar i vardagen. Frågor som rör hållbar utveckling och ansvarsskyldighet har i hög grad beaktats i Meconets strategi, både ur ett miljö-, personal- och lönsamt verksamhetsperspektiv.

Läsa mer

EKONOMISK UTVECKLING

Under strategiperioden 2023–2027 siktar vi på årlig lönsam tillväxt. Detta innebär en ökning av omsättningen till 100 miljoner euro och en ökning av rörelseresultat före avskrivningar till 12 procent fram till 2027.  En tillväxt i linje med målen gör det möjligt för oss att göra planerade investeringar i personal, produktion och infrastruktur.

Vi anser att investeringar i modern teknik kommer att ytterligare förbättra vår konkurrenskraft och tillföra mervärde till våra kunder på många sätt.

Blogg

En ljus bild av framtiden – dags för ny strategi

Meconets historia sträcker sig över 100 år bakåt i tiden. Det vi är i dag är resultatet av det vi gjort under lång tid. Familjeföretagets sätt att arbeta och dess värden har alltid styrt vår vardag och vårt arbete. Trots detta är vi alla en del av en större helhet, vilket innebär att vår verksamhet också styrs kraftigt av externa faktorer och krav.

Läsa mer

Blogg

Hållbar tillväxt – ständigt minskade utsläpp

Meconet har satt tuffa tillväxtmål. Vi strävar efter en omsättning på 100 miljoner euro i slutet av nuvarande strategiperioden, vilket innebär snabb organisk tillväxt.

Läsa mer

Meconets designstöd för hållbarhet

På Meconet prioriterar vi ekologisk hållbarhet i alla delar av vår verksamhet, från design till tillverkning och försäljning. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan genom att använda rätt råmaterial, energi och förpackningar på ett effektivt sätt och genom att återvinna avfall som uppstår i vår verksamhet.

Materialval:

Vi hjälper våra kunder att välja material med lägre miljöpåverkan, inklusive återvunnet material eller material med lägre koldioxidavtryck under produktion och transport. Vi erbjuder även koldioxidneutrala råmaterialalternativ.

Effektiv design:

Vårt designteam strävar efter att minimera spill under tillverkningsprocessen genom effektiv och funktionell design. Vi arbetar med våra kunder för att optimera deras designer för hållbarhet.

Tillverkningsprocessen:

Vi använder energieffektiva tillverkningsprocesser som har ett mindre koldioxidavtryck. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minska ytterligare processteg och intern logistik.

Återvinningsbarhet:

Vi säkerställer att våra råmaterial och vårt skrot är återvinningsbara och att våra produkter är enkla att demontera och återvinna när de inte längre används. Vi optimerar designen för demontering för att göra återvinningsprocesserna mer effektiva. Våra förpackningsmaterial är återvinningsbara, samt att vi återanvänder förpackningar. Vi undviker överdriven användning av plastemballage/-avskärmning.

Transport och förpackning:

Vi minimerar transportens koldioxidavtryck genom att designa logistikalternativ, optimera partistorlekar och erbjuda mer ekonomiska fraktalternativ. Vi använder miljövänliga förpackningsmaterial och optimerar förpackningsdesignen för att minska avfallet. Vi undersöker också alternativ för att återanvända förpackningar.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss:

Markku Kuismin
Försäljnings- och marknadschef
markku.kuismin@meconet.net
tel. +358 40 664 6522

Juha Tolvanen
Utvecklingschef
juha.tolvanen@meconet.net
tel. +358 50 596 7219