Kestävä kehitys

Meconetin liiketoimintastrategia on laadittu kestävän kehityksen näkökulmasta. Siitä johdettuna myös kaikki arjen tekeminen on toteutettu vastuullisuus huomioiden. Perheyhtiöllämme on yli sadan vuoden perinteet, ja arvomme – osaaminen, vastuullisuus, jatkuva parantaminen – ohjaavat omalta osaltaan arjen toimintaamme.

Investoimme jatkuvasti moderniin teknologiaan ja panostamme hiilijalanjäljen pienentämiseen. Myös sähköisen liikkumisen mahdollisuudet ja greentech-liiketoiminta ovat tärkeässä roolissa kasvustrategiassamme.

Jaamme vastuullisuuden kolmeen osa-alueeseen: ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys.

Sertifikaatit ja standardit

Tehtaamme on järjestetty 5S-periaatteiden mukaisesti, ja hyödynnämme LEAN-työkaluja, kuten Kaizen (innovaatiot), SMED (asetusajan lyhentäminen), Poka-yoke ja Kanban. Toimintojen ja prosessien jatkuva parantaminen on koko henkilöstömme vastuulla.

Toimintaamme ohjaavat sertifioitu ISO 9001:2015 -laatujärjestelmä ja ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä. Käytämme autoteollisuuden edellyttämiä laadun varmistusmenetelmiä kuten tilastollisia laadunvalvontatyökaluja ja PPAP (Production Part Approval Process) menetelmää.

Meille on myönnetty maailman johtavien autonvalmistajien kehittämä IATF 16949 -laadunhallintastandardi, joka täydentää ISO 9001 -standardia. Sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti autoteollisuuden toimitusketjuissa mm. autojen, autonosien, komponenttien ja järjestelmien suunnittelussa sekä valmistuksessa.

Meille on myönnetty myös hopeinen EcoVadis-sertifikaatti. EcoVadis on maailman suurin yritysten kestävyysluokitusten tarjoaja, johon kuuluu yli 100 000 luokiteltua yritystä.

Lue lisää: Ecovadis.com

Ecovadis 2022

Blogi

Perheyritys nimeltä Meconet

Meconetillä on takana jo 125 vuotta historiaa. Teräsjousi Oy:n ja Holmtek Oy:n yhdistyessä vuonna 2000 nimi vaihtui Meconetiksi. Tänä päivänä olemme vahvasti kansainvälistyvä yritys, jossa eri liiketoiminnot täydentävät sopivasti toisiaan.

Lue lisää

Blogi

Maalaisjärki-LEAN – Meconetin tapa toimia

Olemme hyödyntäneet LEAN-filosofiaa jo vuodesta 2008 asti. Vuosiin mahtuu askelia eteen ja taakse. LEAN-mallin mukainen toiminta ei ole ikinä valmista, vaan se on jatkuvaa työtä.

Lue lisää

Blogi

LEAN-konkretiaa Tallinnassa

Olemme vieneet Meconetin Tallinnan tehtaalla LEAN-ajattelua vahvasti käytäntöön. LEANin perusperiaatteiden mukaan toimimalla olemme saaneet huomattavia edistysaskelia tehtaan arkeen. Kun pienet, mutta toimivat asiat toistuvat viikosta ja kuukaudesta toiseen, tuloksetkin ovat nopeasti nähtävissä.

Lue lisää

 

 

Tuemme YK:n Global Compact -aloitetta ja olemme sitoutuneet noudattamaan sen kymmentä perusperiaatetta:

 

 

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

 

 

 

EKOLOGINEN KESTÄVYYS

Huomioimme ympäristönsuojelulliset näkökohdat tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä. Tehokkaalla raaka-aineiden, energian ja pakkausten käytöllä vähennämme luonnonvarojen turhaa kulutusta. Toiminnastamme syntyvien jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä lisäämme materiaalien hyötykäyttöä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia ympäristöystävällisempiä menetelmiä.

Meconet on sitoutunut tukemaan konfliktimineraalivapaata toimintaa. Varmistaaksemme, etteivät tuotteemme sisällä konfliktimineraaleja, emme osta tuotteita tai materiaaleja konfliktikaivoksilta ja kannustamme toimittajiamme käyttämään konfliktimineraalivapaita toimittajia. 

Olemme aloittaneet hiilijalanjälkikartoituksen, jossa lähtötasovuodeksi on otettu vuosi 2021. Hiilidioksidipäästöt on jaettu kolmeen eri kategoriaan: Scope 1, 2 ja 3, joista Scope 1 ja 2 ovat omasta toiminnastamme aiheutuvia suoria ja epäsuoria päästöjä. Scope 3 koostuu muista yritystoiminnan päästöistä, alihankinnasta asiakkaalle asti. Tavoitteemme on puolittaa hiilijalanjälki omassa toiminnassamme vuonna 2025 ja saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2030. 

Blogi

Meconet kohti hiilineutraaliutta

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Meconetin nykypäivässä ja vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Ilahduttavaa on, että viimeisimpien kolmen vuoden aikana kysyntä vastuulliselle ja eettiselle toiminnalla alalla on kasvanut merkittävästi.

Lue lisää

Blogi

Hyödynnä suunnittelun tukemme & pienennä yrityksenne hiilijalanjälkeä

Hiilidioksidipäästöjä on pyrittävä vähentämään kaikista mahdollisista toiminnan osa-alueista.

Lue lisää

Blogi

Hyödynnä kestävän kehityksen osaamistamme tuotesuunnittelussasi

Liiketoimintastrategiamme pohjautuu kestävään kehitykseen. Oman toimintamme osalta tavoitteemme on puolittaa hiilijalanjälki vuoteen 2025 ja saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2030.

Lue lisää

Blogi

Pienennä yrityksesi hiilijalanjälkeä vähähiilisellä teräksellä

Maapallo lämpenee vaarallista vauhtia. Hiilidioksidipäästöjä on onnistuttava pudottamaan merkittävästi ja mahdollisimman nopeasti. On aika toimia. Meconet tarjoaa nyt yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa asiakkailleen mahdollisuuden vaikuttaa omiin CO2-päästöihinsä vähähiilisen teräksen avulla.

Lue lisää

 

 

 

SOSIAALINEN KESTÄVYYS

Ihmiset ovat Meconetin tärkein voimavara. Panostamme henkilöstöön ja sen hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Meillä sosiaalinen kestävyys kattaa myös kulttuurillisen näkökulman.

Strategiamme mukaisesti mittaamme henkilöstömme tyytyväisyyttä säännöllisesti ja reagoimme palautteeseen. Koulutamme ja perehdytämme henkilöstöämme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti alusta lähtien. Kaikilla on mahdollisuus hyödyntää monenlaisia työhön ja vapaa-aikaan liittyviä etuja. Myös yhteiskehittäminen on tärkeää. Tarjoammekin kaikille mahdollisuuden osallistua Meconetin arjen ja tulevaisuuden kehittämiseen.

Blogi

Ihmiset tekevät Meconetista vastuullisen

Vastuullisuusnäkökulmasta kokonaisvaltainen henkilöstöstä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Meillä tämä ei ole vain puhetta, vaan näkyy konkreettisina tekoina arjessa. Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat on huomioitu vahvasti Meconetin strategiassa, niin ympäristön, henkilöstön kuin kannattavan liiketoiminnankin näkökulmasta.

Lue lisää

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

Tavoittelemme strategiakaudella 2023–2027 vuosittaista kannattavaa kasvua. Tämä tarkoittaa liikevaihdon kasvua 100 miljoonaan euroon ja käyttökatteen kasvua 12 prosenttiin strategiakauden loppuun, vuoteen 2027 mennessä.  Tavoitteiden mukainen kasvu mahdollistaa meille suunnitellut investoinnit henkilöstöön, tuotantoon ja infrastruktuuriin.

Uskomme, että investoinnit moderniin teknologiaan parantavat kilpailukykyämme entisestään ja tuovat lisäarvoa asiakkaillemme monin tavoin.

Blogi

Kirkas kuva tulevaisuudesta – uuden strategian aika

Meconetin historiaa on takana jo yli sata vuotta. Se, mitä olemme tänään, on pitkän ajan tekemisen seurausta. Perheyrityksen tapa toimia ja arvomaailma on aina ohjannut arkeamme. Siitä huolimatta me kaikki olemme osa suurempaa kokonaisuutta, joten toimintaa ohjaavat vahvasti myös ulkopuoliset tekijät ja vaatimukset.

Lue lisää

Blogi

Kasvua kestävästi – päästöjä jatkuvasti vähentäen

Meconetilla on kovat kasvutavoitteet. Tavoittelemme strategiakauden loppuun mennessä 100 miljoonan euron liikevaihtoa, mikä tarkoittaa nopeaa orgaanista kasvua.

Lue lisää

Meconetin suunnittelutuki kestävään kehitykseen

Meconetilla asetamme ekologisen kestävyyden etusijalle kaikessa toiminnassamme, suunnittelusta valmistukseen ja myyntiin. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme käyttämällä raaka-aineita, energiaa ja pakkauksia tehokkaasti sekä kierrättämällä toiminnassamme syntyvää jätettä.

Materiaalivalinta:

Autamme asiakkaitamme valitsemaan materiaaleja, jotka rasittavat vähemmän ympäristöä. Näihin kuuluvat muun muassa kierrätettävät materiaalit tai ne, joilla on pienempi hiilijalanjälki tuotannon ja kuljetuksen aikana. Tarjoamme myös hiilineutraaleja raaka-ainevaihtoehtoja.

Tehokas suunnittelu:

Suunnittelutiimimme pyrkii minimoimaan jätteen määrän leikkausprosessin aikana asettelemalla osat kustannustehokkaasti levylle. Työskentelemällä asiakkaidemme kanssa tiiviissä yhteistyössä jo suunnitteluvaiheessa, voimme optimoida suunnitelmat myös kestävän kehityksen kannalta.

Valmistusprosessi:

Käytämme ja kehitämme energiatehokkaita valmistusprosesseja, joilla on pienempi hiilijalanjälki. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrimme vähentämään valmistusvaiheita ja sisäistä logistiikkaa.

Kierrätettävyys:

Varmistamme, että käyttämämme raaka-aineet ja romumateriaalit ovat kierrätettävissä ja että tuotteemme on helppo purkaa ja kierrättää niiden elinkaaren lopussa. Pyrimme optimoimaan tuotteet myös purkamisen näkökulmasta, jotta kierrätysprosessit olisivat mahdollisimman tehokkaita. Pakkausmateriaalimme ovat kierrätettäviä tai uusiokäytämme meille takaisin kiertäviä pakkauksia. Vältämme liiallista suojausta muovilla ja muovipakkausten käyttöä.

Kuljettaminen ja pakkaaminen:

Minimoimme kuljetuksen hiilijalanjäljen suunnittelemalla logistisia vaihtoehtoja, optimoimalla eräkokoja ja tarjoamalla taloudellisempia toimitusvaihtoehtoja. Käytämme ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ja optimoimme pakkaussuunnittelun vähentääksemme jätettä. Tutkimme myös mahdollisuuksia uudelleenkäytettäville, kiertäville pakkauksille.